subject
Araling Panlipunan, 28.10.2019 14:45 nelspas422

Paano kumalat ang impluwensya ng kabihasnang gresya

ansver
Answers: 1

Answers

ansver
Answer from: Quest

answer:

di ko alam sdklskjnxndsidalknsk; znsodnasdnk dadbwosn: z dklwoip9bjbsp)s

ansver
Answer from: Quest

isinulat ni emilio jacinto ang kartilya ng katipunan.

mga aral ng katipunan

ng mga anak ng bayan

1. ang kabuhayang hind√ģ ginugugol sa is√°ng malak√≠ at ban√°l na kadahilanan ay kahoy na wal√°ng lilim, kund√ģ dam√≥ng makamand√°g.

2. ang gaw√°ng magal√≠ng na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at hind√ģ sa talag√°ng nasang gumaw√Ę ng kagaling√°n, ay d√ģ kabaitan.

3. ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gaw√Ę, ang pag-ibig sa kapuw√Ę at ang isukat ang bawat kilos, gaw√°‚Äôt pangungusap sa talag√°ng katuwiran.

4. mait√≠m man at maput√ģ ang kulay ng bal√°t, lah√°t ng tao‚Äôy magkakapant√°y; mangyayaring ang is√°‚Äôy higt√°n sa dunong, sa yaman, sa gand√°, . . ; ngunit di mahihigt√°n sa pagkatao.

5. ang may mataás na kalooban inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban inuuna ang pagpipita sa sarili sa purì.

6. sa taong may hiy√Ę, salit√°‚Äôy panunump√Ę.

7. huw√°g mong sasayangin ang panah√≥n; ang yamang nawal√°‚Äôy magyayaring magbal√≠k; nguni‚Äôt panah√≥ng nagda√°n na‚Äôy d√ģ na mul√ģ pang magdada√°n.

8. ipagtanggól mo ang inaapí, at kabakahin ang umaapí.

9. ang taong matalino’y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin, at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.

10. sa daáng matiník ng kabuhayan, lalaki ay siyáng patnugot ng asawa’t mga anák; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng iaakay ay kasamaán din.

11. ang babae ay huw√°g mong tign√°ng is√°ng bagay na libangan lamang, kund√ģ is√°ng katuw√°ng at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kaniy√°ng kahinaan, at alalahanin ang in√°ng pinagbuhata‚Äôt nagiwi sa iyong kasangulan.

12. ang d√ģ mo ibig na gawin sa asawa mo, an√°k at kapatid, ay huw√°g mong gagawin sa asawa, an√°k, at kapatid ng ib√°.

13. ang kamahalan ng tao‚Äôy wal√Ę sa pagkahar√¨, wal√Ę sa tangus ng ilong at puti ng mukha, wal√Ę sa pagkaparing kahilili ng dios, wal√Ę sa mata√°s na kalagayan sa bal√°t ng lup√†; wag√°s at tunay na mah√°l na tao, kahit lak√≠ng gubat at wal√°ng nababat√≠d kund√ģ ang sariling wik√†, ya√≥ng may magand√°ng asal, may is√°ng pangungusap, may dang√°l at pur√¨; ya√≥ng d√ģ napaaap√≠‚Äôt d√ģ nakikiap√≠; ya√≥ng marunong magdamd√°m at marunong lumingap sa bayang tinubuan.

14. paglaganap ng mga aral na itó at maningníng na sumikat ang araw ng mahál na kalayaan dito sa kaabá-abáng sangkapuluán, at sabugan ng matamís niyáng liwanag ang nangagkaisáng magkalahi’t magkakapatid ng ligaya ng waláng katapusán, ang mga ginugol na buhay, pagod, at mga tiniís na kahirapa’y labis nang natumbasán.

15. kung lah√°t ng ito‚Äôy matar√≥k na ng nag-iibig pumasok at inaakal√† niy√°ng mat√ļtup√°d ang mga tutungkulin, maitatal√† ang kaniyang nin√°nasa sa kasunod nit√≥.

ansver
Answer from: Quest
Himalaya ang pinakamataas na bulubundukin sa mundo
ansver
Answer from: Quest
Color: purple food: fried chicken

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 16:28
Ano ang mga kontribusyon ng kabihasnang greek sa larangan ng agham,matematika,drama,medisina,sining,kasaysayan,pananampalataya,at pilosopiya?
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:29
Saan matatagpuan ang code of hammurabi?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Ano ang kahulygan ng civil service exam
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 20:29
Mambabatas na may akda ng batas para sa pagbibigay ng kasarinlan sa pilipinas sa oras na magkamit ito ng isang matatag na pamahalaan
Answers: 2
You know the right answer?
Paano kumalat ang impluwensya ng kabihasnang gresya...
Questions
question
Computer Science, 23.09.2021 14:20
question
Art, 23.09.2021 14:20
question
Araling Panlipunan, 23.09.2021 14:20
question
Filipino, 23.09.2021 14:20
question
Filipino, 23.09.2021 14:20