subject
English, 28.10.2019 14:45 dorothy13

How do national origin discrimination affect in business?

ansver
Answers: 1

Answers

ansver
Answer from: maledabacuetes

An employer discriminates on the basis of national origin when it makes employment decisions based on a person's ancestry, ethnicity or birthplace, or because of traits closely linked to ethnicity (such as surname, accent, cultural identity, and so on). National origin is prohibited by Title VII and the laws of most states.

ansver
Answer from: RoseTheShadowHunter

Not having previously been exposed to racial discrimination and unaware of the racial tensions existing at the time, he tried to demand service —resulting in his immediate arrest!

Hindi pa nakakaranas ng pagtatangi dahil sa lahi at walang kamalayan tungkol sa mga igtingan dahil sa lahi nang panahong iyon, nagpumilit siyang siya’y pagsilbihan —na nagbunga ng agad na pag-aresto sa kaniya!

In spite of globalization, racism and racial discrimination “seem to be gaining ground in most parts of the world,” notes a recent UNESCO report.

Sa kabila ng globalisasyon, ang pagtatangi ng lahi ay “waring lumalala pa sa kalakhang bahagi ng daigdig,” ang sabi ng isang kamakailang ulat ng UNESCO.

In the 20th century, the Calvinist Dutch Reformed Church presented predestination as a basis for racial discrimination in South Africa.

Noong ika-20 siglo, ginamit ng Dutch Reformed Church ng mga Calvinista ang turo ng pagtatadhana para ipagmatuwid ang pagtatangi ng lahi sa Timog Aprika.

So “all creation [will keep] on groaning together and being in pain” until racial discrimination is wiped out by God’s Kingdom through Christ.

Kaya ‘ang sangnilalang [ay patuloy] na sama-samang daraing at magdaramdam na may kahirapan” hanggang sa ang pagtatangi ng lahi ay pawiin ng Kaharian ng Diyos sa ilalim ni Kristo.

As a recent Vatican document points out, “racial discrimination began with the discovery of America.”

Gaya ng binabanggit ng isang dokumento ng Vatican kamakailan, “ang pagtatangi ng lahi ay nagsimula sa pagkatuklas sa Amerika.”

The plan is to “bring about the kingdom of God” in South Africa through “a determined bid by the church to eliminate racial discrimination.”

Ang balak ay “pairalin ang kaharian ng Diyos” sa Timog Aprika sa pamamagitan ng “isang disididong pagsisikap ng simbahan na alisin ang pagtatangi-tangi ng lahi.”

Similarly today, a Christian may have grown up against a background of racial discrimination.

Katulad din naman ngayon, baka ang isang Kristiyano ay lumaki sa isang lugar na doo’y may pagtatangi-tangi ng lahi.

In fact, some countries report that it is more common than racial discrimination or sexual harassment.

Sa katunayan, iniuulat ng ilang bansa na mas pangkaraniwan pa ito kaysa sa pagtatangi ng lahi o seksuwal na panliligalig.

In Britain a third of Asian and black respondents to a survey thought that they had lost a job because of racial discrimination.

Sa Britanya, sangkatlo ng mga Asiano at itim na tumugon sa isang surbey ang nagsabi na nawalan sila ng trabaho dahil sa diskriminasyon.

(Luke 23:43; John 5:28, 29) At that time, there would not be any pain, hatred, or racial discrimination —only joy and happiness everywhere.

Another question on English

question
English, 28.10.2019 17:28
What can people an nations can do to fix global warming?
Answers: 1
question
English, 28.10.2019 19:29
What is the importance of communicative strategy ​
Answers: 3
question
English, 28.10.2019 21:29
Say something to exo if you know them
Answers: 1
question
English, 28.10.2019 21:29
Have you been mistakenly judged before because of your physical appearance?
Answers: 1
You know the right answer?
How do national origin discrimination affect in business?...
Questions
question
Araling Panlipunan, 17.03.2021 08:55
question
Araling Panlipunan, 17.03.2021 08:55
question
Araling Panlipunan, 17.03.2021 08:55
question
Physical Education, 17.03.2021 08:55
question
Science, 17.03.2021 08:55
question
Physical Education, 17.03.2021 08:55
question
Science, 17.03.2021 08:55