subject
History, 08.05.2022 17:55 kirbydimaranan

1. Ito ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. a. Citizenship c. Acropolis b. Polis d. Athens 2. Saan nagsimula ang konsepto ng pagkamamamayan? a. Greece c. Pilipinas b. Rome d. America
3. Ayon sa kanya, ang "citizenship" ay ugnayan ng isang indibiduwal at ng estado. a. Martin Havens b. Murray Clark Havens c. Murray Martin d. Marie Clark Havens
4. Sa anong Artikulo ng Saligang Batas ng Pilipinas nakapaloob ang pagkamamamayan. a. Artikulo II c. Artikulo III b. Artikulo IV d. Artikulo VII 5. Ang pinakamahalagang elemento ng estado. a. Mamamayan c. Ekspatrasiyon b. Naturalisasyon d. Repatrasiyon
6. Sino sa mga sumusunod ang hindi maituturing na isang mamamayang Pilipino batay sa Saligang Batas ng 1987? a. Si Maria na sumailalim sa proseso ng expatriation. b. Si Kesha na sumailalim sa proseso ng naturalisasyon. c. Si Edward na ang kaniyang mga magulang ay parehong mga Pilipino. d. Si Honey na ipinanganak noong Enero 16, 1970 na ang ina ay Pilipino at piniling maging Pilipino.
7. Ang sumusunod ay ang mga kuwalipikadong botante ayon sa Saligang - batas ng 1987 ng Pilipinas maliban sa isa. a. mamamayan ng Pilipinas b. nakatapos ng hayskul c. labing-walong taong gulang pataas d. nanirahan sa Pilipinas ng kahit isang taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago maghalalan
8. Ayon kay Alex Lacson, may labindalawang bagay dapat ginagawa ng bawat Pilipino maliban sa isa. a. Humingi ng opisyal na resibo b. Sumusunod sa batas c. Itapon ang basura
9. Ang sumusunod ay ang mga paraan para mawala ang pagkamamamayan ng isang indibidwal maliban sa isa. a. Nawala na ang bisa ng naturalisasyon. b. Nagtrabaho sa ibang bansa sa loob ng isang taon. c. Nanumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. d. Hindi naglingkod sa hukbong sandatahan ng ating bansa
10. Alin sa sumusunod ang kabilang sa karapatan ng akusado. a. Karapatang kumuha ng abogado at mabigyan ng abogado b. Karapatang manahimik C. Karapatan na ituring na walang sala hangga't hindi napapatunayan. d. Lahat ng nabanggit
11. Ito ay mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipinagkaloob ng estado. a. Statutory c. Natural b. Constitutional Rights d. Karapatang Sibil
12. Ito ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. a. Naturalisasyon C. Citizenship b. Citizen d. Jus Sanguinis
13. Lahat ay may karapatang magmahal. Anong karapatan ang ipinahihiwatig ng pahayag. a. Natural c. Karapatang Politikal b. Karapatang Sibil d. Constitutional Rights
14. Ang sumusunod ay kabilang sa Constitutional Rights maliban sa isa. a. Karapatan ng Akusado b. Karapatang Politikal c. Karapatang Sibil d. Karapatang Ekonomiko
15. Itinuring na "International Magna Carta for All Mankind" ang dokumentong ito, dahil pinagsama-sama ang lahat ng karapatang pantao ng indibidwal at naging batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas. a. Bill of Rights ng Saligang batas ng 1987 ng Pilipinas b. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na

ansver
Answers: 1

Another question on History

question
History, 24.11.2019 04:28
Ano ang kahalagahan ng libro ni pigafetta
Answers: 1
question
History, 24.11.2019 20:28
Do the foreigners in our country enjoy different classes of mights​
Answers: 1
question
History, 26.11.2019 01:28
Anu-ano ang mga katangian ni adolf hitler?
Answers: 1
question
History, 26.11.2019 13:28
Ano ano ba reason ni rizal why he made his novels in 19th century?
Answers: 2
You know the right answer?
1. Ito ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. a. Citizenship c. Acropolis b. P...
Questions
question
English, 06.12.2021 14:15
question
Technology and Home Economics, 06.12.2021 14:15
question
History, 06.12.2021 14:15
question
Math, 06.12.2021 14:15